• ALPHA THE WOLF

ALBERT EINSTEIN - AN ANTI-WHITE NON-WHITE OF A CERTAIN NON-WHITE RACE, WHO WAS VICIOUSLY ANTI-WHITE

0 views0 comments