• ALPHA THE WOLF

ANTI-WHITE NON-WHITE OF A NON-WHITE RACE, JON STEWART, SAYS NON-WHITES SHOULD UNITE AGAINST WHITES.

5 views0 comments